Privacy voorwaarden

Wij als Talentboerderij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy van onze deelnemers en andere betrokkenen. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij als Talentboerderij hebben een privacy verklaring opgesteld waarin we u op transparante wijze informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In de privacy verklaring is opgenomen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Hebt u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Talentboerderij gevestigd aan Warfveendijk 20, 7245 TH Laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Warfveendijk 20, 7245 TH Laren. Telefoon 06-41379327. Mail: info@talentboerderij.nl

Wat is een persoonsgegeven?
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan een persoonsgegeven alle informatie zijn die direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn volgens de AVG geen persoonsgegevens.

Wat houdt ‘verwerken’ in?
Elke bewerking van een persoonsgegeven valt onder ‘verwerken’. Volgens de AVG vallen in ieder geval de volgende handelingen onder ‘verwerken’: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Talentboerderij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Indien van toepassing kort de hulpvraag/indicatie/gewenste ondersteuning/situatie
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Bijzondere persoonsgegevens
Het kan zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die te maken hebben met gezondheid. Voordat wij deze verwerken, vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 17 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Van wie verwerken wij gegevens
Wij verwerken gegevens van personen die van de diensten van de Talentboerderij gebruikmaken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Talentboerderij verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de grondslagen: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’ en ‘toestemming’. Op het moment dat u ons aanbod in de vorm van dienstverlening aanvaard is er sprake van een mondelinge overeenkomst tussen u en de Talentboerderij. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren, zijn een aantal persoonsgegevens nodig. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren. Voor het plaatsen van multimedia en het versturen van nieuwsbrieven dienen wij uw toestemming te vragen. In deze situaties is er namelijk geen sprake van een overeenkomst.

De doelen zijn de volgende:
– Contact met u opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Bij u op huisbezoek gaan indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Diensten kunnen leveren.
– Het verzenden van onze nieuwsbrieven indien u daar toestemming voor gegeven heeft.
– Het afhandelen van een (mogelijke) betaling, zoals een factuur PGB via de SVB of WMO bij de gemeente.
– Het publiceren van multimedia om te laten zien welke activiteiten de Talentboederij heeft. Wij vragen uw toestemming om u herkenbaar op foto’s en/of video’s te plaatsen.
– Het (her)ontwikkelen van onze diensten passend aan de vraag op het gebied van zorg en welzijn.

Voorwaarden toestemming
Heeft u toestemming gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, informatie of toekomstige benadering? Of voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid? Dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit houdt in dat vanaf dat moment de Talentboerderij de betreffende persoonsgegevens van u vernietigt. Ook hebben wij uw gegevens met toestemming geregistreerd; dit is volgens de AVG verplicht. De toestemming die u gegeven hebt, is voor bepaalde doeleinden. Die zijn u op dat moment gegeven. De toestemming wordt voor geen enkel ander doel gebruikt. Deze toestemming is geldig totdat u deze intrekt. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat u vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig kan instemmen.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
De Talentboerderij zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door de Talentboerderij verwerkt moeten worden op basis van de grondslag: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Talentboerderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u gebruikmaakt van onze dienstverlening tot en met drie jaar nadien. Dit houdt in dat er een bewaartermijn van drie jaar aangehouden wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Welzijn Lochem deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Talentboerderij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt de Talentboerderij uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Acht rechten
U heeft op basis van de AVG acht rechten:
– Het recht op informatie. Door middel van deze privacyverklaring proberen wij u zoveel mogelijk te informeren. Specifieke informatie leveren wij mondeling of schriftelijk door middel van aanvraagformulieren.
– Het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
– Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren.
– Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
– Het recht om uw gegeven toestemming in te trekken.
– Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegeven ten behoeve van direct marketing (nieuwsbrief).
– Het recht op beperking. U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om de verwerking van uw persoonsgegeven tijdelijk stop te zetten. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens het onderzoek op uw verzoek naar de juistheid van uw gegevens.
– Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om een kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft te krijgen. Op deze manier kunt u deze persoonsgegevens meenemen naar een andere aanbieder.

Het gebruikmaken van een van uw rechten heeft mogelijk het gevolg dat we in beperkte mate dienst kunnen leveren. Wij willen hier graag met u over in gesprek. Wilt u gebruik maken van uw rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@talentboerderij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Talentboerderij zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Talentboerderij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.